Smart Home Security
Smart Home Security / Home automation

Smart Home Security

ประโยชน์จากระบบสมาร์ทโฮม
การเลือกระบบสมาร์ทโฮมและอุปกรณ์ที่นำมาใช้ จะขึ้นอยู่กับประโยชน์ใช้สอยที่ต้องการ โดยตัวอย่างประโยชน์การใช้งานหลักที่ได้รับความนิยม สามารถแบ่งเป็นกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้
ด้านแสงสว่าง
ด้านความปลอดภัย
ด้านอุณหภูมิ
การเปิด/ปิดประตู
ด้านอุบัติภัย
การควบคุมระบบให้ความบันเทิง

ขออภัยในความไม่สะดวก.

ค้นหาสิ่งที่คุณต้องการอีกครั้ง.

Follow us on Facebook